O Club de Corredores Vig-Bay organiza o II Maratón Gran Bahía, o domingo día 10 de abril de 2022. Garantindo o cumprimento das medidas sanitarias vixentes na data da celebración do evento

Na II Maratón Gran Bahía Vig-Bay, carreira cunha ruta urbana e interurbana de 42,195 metros, poderán participar todas as persoas que desexen, que cumpran 18 anos o ano da proba, ata un máximo de 1.500 corredores e corredoras. Todos os puntos kilométricos cunha bandeira sinalizadora.

Cada corredor ou corredora participa baixo a sua enteira responsabilidade e afirma posuír un nivel de condición física suficiente para afrontar a proba e comprométese a aceptar estrictametne este Regulamento. É obrigatorio encher a parte posterior do dorsal cos datos solicitados nel: nome, apelidos, teléfono en caso de emerxencia, se ten algún problema médico (alerxia, atencións especiais, etc.) ou está baixo algún tratamento específico, así como o seu grupo sanguíneo.

Organización e empresas colaboradoras non se fan responsables de calquera lesión, ou padecemento por imprudencia, neglixencia ou falta de forma física do/da participante.

INSCRICIÓN

Como inscribirse por Internet a través da paxina Web do evento: www.vig-bay.com ou nas oficinas do Club de Corredores, avenida Beiramar, 27 – 1º de Vigo, dende o 24 de novembro de 2021, ata o 31 de marzo de 2022.

As/Os participantes deberán facer constar ao realizaren a inscrición a categoría que teñen consignada como atleta discapacitado ou discapacitada.

O importe da inscrición da Maratón será de 30 euros, para os/as atletas que se inscriban con un chip amarelo propio, deberán facelo constar no momento da inscrición e o non propietario ou propietaria de chip amarelo pagará 32 euros.

O prezo a partir do 21 de marzo de 2022 e ata o 31 do mesmo mes, día en que se pechará a inscrición, verase incrementado en 10 euros.

Dorsal Solidario, a favor da Fundación Casa de Caridade de Vigo e o seu comedor da Esperanza. A inscrición por medio do dorsal solidario terá un coste de 50€. O prezo a maiores da inscrición normal irá destinado na súa totalidade a esta asociación. A imaxe do dorsal solidario será distinta do resto e terán un lugar preferente na zona de saída da carreira.

O prezo da inscrición aboarase mediante un dos seguintes métodos:

 • A través da pasarela de pagamento (todo o proceso conta cun sistema de seguridade de protección de datos cifrado, o que asegura o procedemento).
 • A través de transferencia bancaria. Os/As atletas, que elixan pagar a través desta opción, poderán acudir a calquera sucursal de Abanca, ou do seu banco máis próximo e facer unha transferencia á conta do Club de Corredores Vig-Bay con Nº ES90 2080 5058 91 3040021210.
 • Os/As atletas teñen tamén a opción de pasar polas nosas oficinas na avenida Beiramar, 27 – 1º e faceren a inscrición e o pagamento en persoa.

Só se accederá á devolución do 50% pagado da inscrición, no caso de lesión ou enfermidade, cando se presente un certificado médico ao Club de Corredores Vig-Bay (avenida Beiramar, 27 – 1º, 36201 Vigo), antes do 31 de marzo do 2022, facéndose sempre a devolución unha vez celebrada a carreira.

A inscrición é persoal e intransferible, e supón a aceptación do presente Regulamento.

Cambio de titularidade da inscrición, se por algún motivo non vas poder correr a carreira, a partir do día 31 de xaneiro e ata o día 20 de marzo podes cederlle o teu dorsal a outra persoa,

O cambio de titularidade debe facelo o comprador ou compradora da inscrición.

Dende o 31 de marzo NON se poderá facer modificación ningunha nos datos da bolsa do corredor ou corredora (color de dorsal, talle de camiseta e autobús) xa que comeza a preparación da mesma.

CATEGORÍAS

Atletas con discapacidade Física Motórica (Feminina e Masculina):

GRUPO 1

 • T42: Amputación única por riba do xeonllo
 • T43: Dobre amputación por debaixo do xeonllo
 • T44: Amputación única por debaixo do xeonllo

GRUPO 2

 • T45: Dobre amputación por enriba do cóbado
 • T46: Amputación única por enriba do cóbado

Atletas con parálise cerebral (Feminina e Masculina):

 • T35 Atletas CP5. O/A atleta ten un equilibrio estático normal, pero mostra problemas no equilibrio dinámico. Un pequeño desvío do centro de gravidade pode levar a unha perda do equilibrio. A/O atleta pode necesitar axuda dalgún aparello para camiñar, pero non necesariamente cando está parado ou tirando (probas de campo en atletismo). O/A atleta pode ter suficiente función para correr na pista.
 • T36 Atletas CP6. A/O atleta non ten a capacidade de permanecer quedo; mostran movementos cíclicos involuntarios e habitualmente os catro membros están afectados. O/A atleta é capaz de camiñar sen axuda. Normalmente, teñen máis problemas de control nos brazos e teñen mellor función nas pernas que os CP5, especialmente cando corren.
 • T37 Atletas CP7. O/A atleta ten espasmos musculares incontrolables na metade do corpo. Teñen boas habilidades funcionais na parte dominante do corpo. Camiñan sen axuda, pero acotío con coxeira, debido a espasmos musculares incontrolables na perna. Mentres corren, a coxeira pode desaparecer case completamente. A parte dominante ten un mellor desenvolvemento e bo movemento de continuación ao camiñar e correr. O control do brazo e man está só afectado na parte non dominante. Mostra un bo control funcional na parte dominante.
 • T38 Atletas CP8. O/A atleta mostra un mínimo de espasticidade incontrolable nun brazo, unha perna ou a metade do seu corpo. Para seren elixidas ou elixidos, estes atletas precisan ter un diagnóstico de parálise cerebral ou outro dano cerebral non progresivo.

Atletas con discapacidade visual (Femininos e Masculinos):

 • T11 Atletas B1. Un/Unha atleta desta clase terá ou ningunha percepción da luz en ningún dos dous ollos, ou algo de percepción da luz, pero incapacidade para recoñecer a forma dunha man a calquera distancia ou en calquera dirección.
 • T12 Atletas B2. O/A atleta pode recoñecer a forma dunha man e ten a capacidade de percibir, claramente ata un máximo de *2/60 (unha persoa pode ver a dous metros o que normalmente pódese ver a 60m). O campo visual do/da atleta é menor de cinco graos.
 • T13 Atletas B3. O/A atleta pode recoñecer a forma dunha man e a habilidade para percibir claramente estará por enriba de 2/60 e ata 6/60. O campo visual do atleta varía entre máis de cinco graos e menos de 20 graos.

Para que existan as diferentes categorías, será necesaria a presenza de polo menos tres atletas, tanto en feminina coma en masculina e así optar aos premios da mesma.

RECOLLIDA DE DORSAIS E CHIP

Os dorsais recolleránse no «Museo VERBUM – Casa das Palabras», sito na avenida de Samil 17, en Vigo, o día 8 de abril de 2022 dende as 16:00 horas ata as 20:00 horas, o día 9 de abril dende as 10:00 horas ata as 20:00 horas, e o día 10 de abril dende as 07:00 horas ata as 08:00 horas. (Recoméndase a todos e todas as participantes que retiren o seu dorsal coa maior anticipación posible). Para recoller o dorsal e chip será necesario presentar un documento oficial acreditativo.

Os dorsais e os chip son personais e intransferibles, debendo ser colocados correctamente.

A Organización resérvase a facultade de descualificar o corredor ou corredora que, comprobada calquera irregularidade, como: non levar o dorsal, manipulalo e/ou transferilo a outra persoa, cambiar os datos facilitados á Organización con respecto ao que figura no seu DNI ou ficha, non completar o recorrido, manifeste un mal estado físico, non facilite á Organización a documentación que lle sexa requerida, ou incumpra calquera outra norma contemplada neste Regulamento.

Un competidor ou competidora deberá retirarse da proba se así llo ordena persoal dos servizos médicos ou de seguridade da proba.

Non serán admitidos corredores e corredoras que non estean inscritos, ou corran sen dorsal ou chip, impedíndolles ter acceso á carreira en defensa dos dereitos regulamentariamente inscritos.

CONTROL DE TEMPOS

A cronometraxe farase polo sistema CHAMPIONCHIP. Tamén temos puntos intermedios de cronometraxe. Do mesmo xeito, calquera corredor ou corredora que rebase o tempo establecido da carreira de 2 horas e 30 minutos, para os 21 kilómetros e, 5 horas e 30 minutos para Maratón límite de paso por meta, correrá baixo a súa responsabilidade.

HORAS E ÁREA DE SAÍDA

 • CADEIRAS DE ATLETISMO E HANDBIKE: 08:00 horas.
 • ATLETAS A PÉ: 08:00 horas.

A saída será na avenida de Samil (ao lado do solar do antigo hotel Samil).

Os únicos vehículos autorizados a seguir a proba serán os nomeados pola Organización. Por razóns de seguridade, queda totalmente prohibido seguir os corredores e corredoras en bicicleta, moto ou calquera outro vehículo. A Policía, Garda Civil e os xuíces ou xuízas da proba sacaranos do circuíto para evitar incidentes.

O peche de control será ás 5 horas e trinta minutos dende o comezo da proba.

ASPECTOS TÉCNICOS

Cadeiras de Atletismo e Handbike:

Só se poderá participar con cadeiras de Atletismo e handbikes homologadas e creadas para a participación neste tipo de eventos deportivos.

O deseño das cadeiras de atletismo non deberá incorporar ningún dispositivo para aumentar a súa capacidade aerodinámica.

Non están permitidas engrenaxes mecánicas ou pancas que poidan ser utilizadas para impulsar a cadeira.

Ningunha parte da cadeira poderá destacar por detrás do plano vertical do bordo posterior das rodas traseiras.

Só será permitido un dispositivo mecánico de dirección manual. O/A atleta deberá ser capaz de xirar a cadeira manualmente, de fronte, á dereita ou á esquerda.

Os/As atletas deben asegurarse de que ningunha parte dos seus membros inferiores toquen o chan, ou a pista durante a carreira.

Será responsabilidade do competidor ou competidora que a cadeira de atletismo e handbike, sexa conforme ás regras enriba indicadas e non demorar a carreira mentres fai axustes á cadeira.

Todas as cadeiras de atletismo e handbike deberán ter as medidas técnicas autorizadas e habituais. Todas as que presenten novidades que afecten no impulso e velocidade deberán ser examinadas polo comité organizador, que vai determinar a súa presenza na carreira.

Os/As atletas en cadeira de atletismo e handbike tomarán a saída 15 minutos antes dos atletas de a pé

Todas e todos os atletas en cadeira de atletismo e bike deberán levar, obrigatoriamente, casco e banderín de visibilidade, ao longo da carreira e os seus prolegómenos.

O desprazamento por algún método, agás o impulso do competidor ou competidora sobre as rodas ou aneis de impulsión, significarían a descualificación.

A Organización non se fará responsable dos danos que poidan sufrir as bicicletas, cadeiras de atletismo, accesorios ou calquera outro material durante a actividade.

Todas e todos os participantes deberán levar unha cámara de recambio, un bidón de auga e unha bomba compatible.

É moi recomendable revisar a bicicleta antes da marcha.

Discapacidade Visual:

Os/As atletas da categoría B1 deberán levar lentes escuras homologadas ou un sustituto axeitado durante a carreira. Cando os deportistas non compitan, poderán quitar as lentes escuras ou o seu sustituto.

Tanto os/as atletas da categoría B1, B2 E B3 deberán participar necesariamente cun/ cunha guía. Este/Esta guía deberá levar un peto que o identifique como tal.

Cando o corrredor ou corrredora con discapacidade visual atravese a liña de chegada, o/a guía deberá estar detrás do corredor ou corredora

O/A atleta poderá elixir o método de guía. O/A atleta poderá escoller entre ser dirixido por un/unha guía que lle sosteña o cóbado, ou mediante unha atadura, ou correr sen ningunha fixación.

GARDARROPA

Os/As atletas poderán deixar a súa roupa na bolsa que lles proporcionará a Organización ao solicitaren este servizo no momento da inscrición, tamén poden levar as cadeiras ou o que consideren necesario. A entrega será o día da carreira, nas proximidades da entrega de dorsais, situada no Museo Verbum (Samil) no horario de 07:00 a 08:00. Para a recollida en Baiona é imperativo presentar o dorsal. A organización non se responsabiliza do deterioro de calquer obxecto sensible.

TRANSPORTE

A Organización pon a disposición dos/das participantes autobuses adaptados. Ás 07:00 da mañá que parten de Baiona ata a liña de saída, ou unha vez rematada a carreira, quen o necesite ten a opción de volver a Samil (estes autobuses están saíndo de 11:30 ata as 13:30). É importante solicitar este servizo no momento de faceren a inscrición. Por favor, envíen tamén un correo electrónico a: [email protected]

AVITUALLAMENTO E ASISTENCIA

Os puntos de subministración de líquidos atópanse cada 5 kilómetros e os puntos de subministración de esponxas nos kilómetros intermedios.

Os/As atletas poderán entregar os seus propios subministros, debidamente identificados, co seu número de dorsal e indicando o punto quilométrico onde o desexa recoller, todo isto en letra fácilmente identificable, antes das 19:00 horas do 9 de abril de 2022 na área de recollida de dorsais en Samil.

As/Os atletas inscritos contarán cun seguro de accidentes que cubrirá as lesións producidas como consecuencia directa do desenvolvemento da carreira.

Hai puntos sanitarios fixos e móbiles durante a ruta.

Todas e todos os atletas, que rematen a carreira, terán na bolsa que se lles entrega na área de meta, ademáis do abastecemento, a medalla conmemorativa. E poderán obter un diploma acreditativo coa marca persoal.

PREMIOS

Os/As vencedores e vencedoras que non suban a podio perden o dereito a reclamalo máis tarde.

As/Os corredoras e corredores descualificados non terán opción a medalla.

Todas e todos os participantes, polo feito de inscribirse declaran coñecer e aceptar o presente Regulamento e a Folla de Exención de Responsabilidades e Protección de datos. En caso de dúbida, prevalecerá o criterio da Organización.

Folla de Exención de Responsabilidades e Protección

Todo/Toda participante inscrito declara o seguinte: «Estou en estado de saúde óptima para participar no Medio Maratón Gran Bahía Vig-Bay. Durante o percorrido e desenvolvemento da competición vou contribuír ao máximo posible coa Organización. Tamén, eximo de toda responsabilidade á Organización, patrocinadores ou outras institucións participantes, ante calquera accidente ou lesión que puidese sufrir antes, durante e/ou despois do evento deportivo, renunciando a partir de agora a calquera acción legal contra calquera das devanditas entidades.

Tamén, autorizo a que a Organización faga uso publicitario de fotos, videos ou calquera outro tipo de material audiovisual no que puidese aparecer, aceptando a publicación do meu nome na clasificación da proba, nos medios de comunicación e/ou Internet, sen esperar pagamento, compensación ou retribución ningunha por este concepto». De acordo coa L.O. 15/1999, informamoslle que os seus datos personais pasarán a formar parte dun ficheiro, cuxo responsable é CLUB DE CORREDORES VIG-BAY, con domicilio social na avenida Beiramar, 27 -1, 36202 Vigo ( Pontevedra). O obxectivo deste ficheiro é levar a cabo a xestión de datos das/dos atletas vencellados ao club. Se desexa exercitar os dereitos de acceso, rectificación, cancelación ou oposición, poderá facelo dirixíndose por escrito ao enderezo designado, anexando copia do seu DNI.