1.- CLUBE DE CORREDORES VIG-BAY, en cumprimento do establecido na Lei 34/2002, do 11 de xullo, de servizos da sociedade da información e do comerzo electrónico, informalle de que:
– A súa denominación social é CLUB DE CORREDORES VIG-BAY
– CIF: G36862191
– Teléfono de contacto: 986 900 503
– Domicilio social: Avenida Beiramar 27, 36202 Vigo (Pontevedra)
– Está inscrita no Rexistro de Asociacións Deportivas e deportistas de Galicia co número 642
– E-mail de contacto: [email protected]

2.- Asimesmo, CLUBE DE CORREDORES VIG-BAY informa que ten implantadas as medidas e niveles de seguridade de conformidade co previsto na Lei Orgánica 15/1999, do 13 de diciembre, sobre Datos de Carácter Personal (LOPD) e demais normativa que a desenrola, conforme aos datos que almacena e trata. Os procedementos, normas e medidas establecidas poderán ser susceptibles de mellora como consecuencia de futuros cambios no sistema de información do Responsable do Ficheiro. Do mesmo modo, poden verse afectados ante modificacións realizadas sobre la lexislación vixente en materia de protección de datos.

3.- CLUBE DE CORREDORES VIG-BAY estableceu tódalas medidas técnicas ao seu alcance para garantir a confidencialidade, integridade e disponibilidade da información recabada a través da sua páxina Web www.vig-bay.com.

4.- A información obtida polo CLUBE DE CORREDORES VIG-BAY dos distintos usuarios e usuarias que visitan e interactúan coas páxinas e seccións localizadas en www.vig-bay.com, será rexistrada nun ficheiro automatizado, propiedade do CLUBE DE CORREDORES VIG-BAY, inscrito no Rexistro Xeral da Axencia Española de Protección de Datos.

5.-A finalidade da recollida e tratamento de datos será a de poder, eventualmente, contactar co usuario ou usuaria que visita e completa os formularios existentes no sitio Web, agora ou nun futuro, para cuestións derivadas da propia relación comercial que se establezca entre ámbalas partes e o envío de comunicacións comerciais sempre relacionadas cos servizos ou productos do CLUBE DE CORREDORES VIG-BAY.

6.-O cubrir os formularios, o envío de correos electrónicos ou a utilización doutros mecanismos de comunicación ofrecidos en www.vig-bay.com, implican o consentimento expreso do usuario ou usuaria ao tratamento dos seus Datos de Carácter Personal por parte do CLUBE DE CORREDORES VIG-BAY, coas finalidades expresadas no apartado 5.

7.- Cualquer usuario ou usuaria que o desexe, pode exercitar os seus dereitos de acceso, rectificación, cancelación e oposición, según ao previsto na Lei Orgánica 15/1999, do 13 de diciembre, sobre Datos de Carácter Persoal (LOPD) e demais normativa aplicable ao efecto, mediante o envío dunha solicitude escrita e asinada, co seu nome, apelidos e achegando fotocopia do DNI ou doutro documento acreditativo válido, na que se solicite o exercicio de aqueles dereitos que desexe, ao CLUBE DE CORREDORES VIG-BAY, Avenida Beiramar 27, 36202 Vigo (Pontevedra). Este servizo non terá coste algún para o solicitante.

Formularios de exercicios de dereitos

8.- Cando un usuario ou usuaria accede á páxina web do CLUBE DE CORREDORES VIG-BAY poden quedar rexistrados parámetros tales como o enderezo IP do usuario ou usuaria que se conecta, as páxinas visitadas, a data e hora da conexión …, que non pretenderán en ningún caso unha finalidade que no sexa a meramente estadística. Calquer outro dato de carácter persoal tipo nome, enderezo, teléfono, correo electrónico… que non poida ser recabado co mero feito de navegar polas páxinas existentes nun sitio Web, non estará disponible para a entidade CLUBE DE CORREDORES VIG-BAY a non sera que o propio usuario ou usuaria os proporcione no formulario disposto para tal fin.

9.- CLUBE DE CORREDORES VIG-BAY reservarase a facultade de efectuar, en calquer momento e sen necesidade previo aviso, modificacións e actualizacións da información contida na sua web ou na configuración e presentación da mesma.

10.- CLUBE DE CORREDORES VIG-BAY non garinte a inexistencia de erros no acceso ao sitio Web ou o contido, nin que se atope actualizado, ainda que empleará tódalas medidas que estén ao seu alcance para evitalos ou subsanarlos.

11.- CLUBE DE CORREDORES VIG-BAY non asume responsabilidade algunha sobre os contidos amosados na conexión a enlaces de terceiros aos que se fai referencia na web.

12.- A utilización non autorizada da información contida nesta web, así como a lesión dos dereitos de Propiedade Intelectual ou Industrial do CLUBE DE CORREDORES VIG-BAY, dará lugar ás responsabilidades legalmente establecidas. Tanto o acceso a esta web como o uso que poida facerse da información contida na mesma é responsabilidade exclusiva de quen o realiza.

13.- CLUBE DE CORREDORES VIG-BAY non se fai responsable de posibles erros de seguridade que se poidan producir nin dos posibles danos que se poidan causar no sistema informático do usuario como consecuencia da presenza de virus no ordenador utilizado para a conexión aos servizos e contidos de www.vig-bay.com, dun mal funcionamiento do navegador ou do uso de versións non actualizadas do mesmo.