AVISO LEGAL
CLUBE DE CORREDORES VIG-BAY, en cumprimento do establecido na Lei 34/2002, do 11 de xullo, de servizos da sociedade da información e do comerzo electrónico, informalle de que:
– A súa denominación social é CLUB DE CORREDORES VIG-BAY
– CIF: G36862191
– Teléfono de contacto: 986 900 503
– Domicilio social: Avenida Beiramar 27, 36202 Vigo (Pontevedra)
– Está inscrita no Rexistro de Asociacións Deportivas e deportistas de Galicia co número 642
– E-mail de contacto: [email protected]

PROTECCIÓN DE DATOS PERSOAIS
Os datos persoais vinculados a esta web cumpren as exixencias do Regulamento (UE) 2016/679 do Parlamento Europeo e do Consello de 27 de abril de 2016 relativo á protección das persoas físicas no que ten que ver co tratamento de datos personais e á libre circulación destos datos e demais lexislación e normativa vixente en materia de protección de datos.

¿Quen é o Responsable do tratamento?
CLUBE DE CORREDORES VIG-BAY
CIF: G36862191
Enderezo: Avenida Beiramar 27 – 1º, 36202 Vigo (Pontevedra)
E-mail: [email protected]

¿Cal é a finalidade de tratar os seus datos persoais?
A finalidade de xestionar o envío da información solicitada a través do apartado de contacto.

¿Durante canto tempo conservaremos os seus datos persoais?
Os seus datos serán conservados o tempo preciso para a correcta prestación do servizo ofrecido, así como para atende-las responsabilidades que poideran derivar do mesmo e de calquer outra exixencia legal.

¿Cal é a lexitimación para o tratamento dos seus datos?
A base legal para o tratamento dos seus datos é o consentimento dado.

¿A qué destinatarios comunicaranse os seus datos?
Non se realizarán comunicacións a terceiros dos seus datos.

¿Realizaranse transferencia dos datos a países terceiros?
Non se farán Transferencias Internacionais de datos.

¿Cales son os seus dereitos cando nos facilita os seus datos personais?
– Acceso: dereito a obter confirmación de se estamos a tratar os seus datos personais ou non, a coñecer cales son, o seu uso, canto tempo vanse gardar, o orixen dos mesmos e se foron comunicados ou vanse comunicar a un terceiro.
– Rectificación: dereito a solicitar a rectificación dos datos inexactos e a que se completen os datos personais incompletos.
– Supresión: dereito a solicitar a supresión dos datos de carácter persoal cando sexan inadecuados, excesivos ou xa nos se precisen para os fins para os que foron recollidos, incluido o dereito ao esquecemento.
– Oposición: dereito a opoñerse, en determinadas circunstancias, a que se realice o tratamento dos seus datos persoais ou a solicitar que cese o seu tratamento.
– Limitación do Tratamento: dereito a solicitar, nas circunstancias establecidas legalmente, que non se traten os seus datos máis alá da mera conservación dos mesmos.
– Portabilidad: dereito a recibi-los datos de carácter persoal nun formato estructurado, de uso común e lectura mecánica, e poder transmitilos a outro responsable, sempre que sexa técnicamente posible.

¿Terá a posibilidade de retiralo consentimento?
Terá a posibilidade e dereito de retirar o seu consentimento para calquer finalidade específica otorgada no seu momento, sin que elo afecte á licitude do tratamento basado no previo consentimento a sua retirada.

¿Onde poderá exercitar os seus dereitos?
O exercicio de dereitos deberá efectuarse por escrito adxuntando fotocopia de documento identificativo, e dirixila ao enderezo anteriormente citado. Asemesmo, poñemos a sua disposición modelos para seu exercicio, que poden recollerse nas nosas instalacións. Para máis información: www.agpd.es

Dereito de reclamación ante a Autoridade de Control: No caso de que non se respeten os seus dereitos pode presentar unha reclamación por escrito á Axencia Española de Protección de Datos con enderezo na rúa Jorge Juan, 6-28001-Madrid ou utilizala sede electrónica: https://sedeagpd.gob.

En ámbolos dous casos, deberá acompañar a documentación pertinente.